Ciechanów

Odwiedziny w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej, to żelazny punkt w rozkładzie zwiedzania Ciechanowa. Jakim szokiem dla mnie było zwiedzenie tegoż Muzeum… Otóż pierwszą ekspozycją jaką mi pokazano była ekspozycja dotycząca żydów ciechanowskich! Tak, w Muzeum Szlachty nie było ekspozycji dotyczącej szlachty tylko wystawa z wieloma zachowanymi eksponatami z życia żydów mazowieckich. Po prostu zaniemówiłem!

Ciechanow_pttk

Darmo szukać w Ciechanowie śladów dawnej świetności miasta. Rekompensatą mogą być odwiedziny tzw. starego cmentarza. Jest on położony na górzystym terenie, bez żadnego porządku w rozstawieniu grobów. Z mojej rodziny pochowani byli tutaj  m.in. Kanigowscy i Jankowscy. A najznamienitszą postacią był wieloletni proboszcz parafii ciechanowskiej Ks. kanonik Remigiusz Jankowski (*1845 +1928) s. Mateusza, obywatela z Gąbina i Agnieszki z Orłowskich.

ciechanow22

Oczywiście podczas zwiedzania nie mogło zabraknąć Zamku Książąt Mazowieckich. Wzniesiony w XV w. przez księcia Janusza I, został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Zachowały się dwie okrągłe baszty narożne i mur zewnętrzny. Wewnątrz znajduje się niewielka ekspozycja dotycząca historii zamku oraz możliwość zwiedzenia baszty.

Kościół farny, powstały w XVI wieku na miejscu pierwotnego grodziska. Nieopodal kościoła, na szczycie grodziska zwanego Farską Górą wznosi się neogotycka dzwonnica wystawiona po 1889 w miejscu wcześniejszej, drewnianej z w. XVII. Obok dzwonnicy na Farskiej Górze można tez zobaczyć pozostałości samego grodziska oraz kapliczkę – figurę Matki Bożej, u podnóża Farskiej Góry znajduje się pomnik poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Deptak – ul. Warszawska

Wszystkie zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic TZ-100

Okuniew i Długa

W Halinowie znajduje się dwupoziomowa kapliczka przydrożna słupowa z czterospadowym blaszanym daszkiem zwieńczonym krzyżem bez Pasyjki. We wnęce nietypowo pomalowana figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Dwór Skruda zbudowany na przełomie XIX/XXw. był własnością państwa doktorowych Łytkowskich do końca II wojny światowej. Po wojnie w 1944 r. dwór, przeznaczono na cele oświatowe organizując w niej szkołę podstawową, a majątek ziemski rozparcelowano między okolicznych chłopów. Po 1995 roku, budynek został zaadaptowany dla potrzeb Domu Kultury Gminnego Centrum Kultury.

Przydrożna kapliczka słupowa znajdująca się we wsi Długa Szlachecka. Trój poziomowa, nakryta czterospadowym daszkiem pokrytym blachą, zwieńczona krzyżem bez Pasyjki, otoczona metalowym ogrodzeniem. W środkowej części mieści się figurka Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Nad nią data wystawienia – 1949. W kondygnacji dolnej tabliczka z treścią: „Bogu na chwałę Długa Szlachecka”.

Długa Szlachecka – pomnik ku czci poległych w 1863r. powstańców z oddziału płk. Józefa Jankowskiego ps. Szydłowski i Zielińskiego;

W Długiej Kościelnej kościół parafialny pw św. Anny, koło kościoła piękna figura Św. Anny, drewniana dzwonnica z dzwonem św. Augusta z 18w., grota z figurą MB. Do 1907r. był tu silny ośrodek mariawicki. Pozostał po nim kościół.

W Okuniewie uwagę przyciągają ruiny pałacu wybudowanego w 1820 r. przez Jana hr. Łubieńskiego h. Pomian. Pałac był w stylu klasycystycznym, piętrowy, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta. Zrujnowany budynek od lat 70-tych XXw. wznosi się pośrodku parku dworskiego.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki zbudowano w latach 1828–1835 z funduszów Jana Łubieńskiego, właściciela ziemskiego Okuniewa i okolic. Świątynię zaprojektował architekt Jakub Kubicki. (albo Ch.P. Aigner?). Konsekracji kościoła dokonał w 1847 r. bp Tadeusz Łubieński, sufragan kujawsko-kaliski. W parku kapliczka z figurą Św. Stanisława.
Zabudowa rynku, dzisiaj zadrzewionego o wym 120x100m, to kamienice u zbiegu z ul. Pułtuską pochodzą z II poł. XIX wieku, o charakterze zabudowy miejskiej i kamienica Poczty.

Wszystkie zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic TZ-100

Łowicz i okolice

Łowicz miasto najukochańszego Bp. Józefa Zawitkowskiego.

Zamek w Łowiczu zbudowany został przez Konrada Księcia Mazowieckiego dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego około 1355 roku, został zburzony przez Szwedów po 1655 roku, później częściowo odbudowany, ale ostatecznie rozebrano go w XIX wieku. Dzisiaj pozostały mury i brama.

Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu, barokowo-renesansowa świątynia, w obecnej formie powstała w latach 1625-58 po przebudowie gotyckiej budowli, trójnawowe wnętrze odznacza się bardzo bogatym wystrojem barokowym, z licznymi kaplicami, katedra nosi tytuł bazyliki mniejszej i stanowi pomnik historii. Podziemia kościoła są miejscem pochówku dwunastu prymasów Polski. Przy świątyni znajduje się pięć kaplic prymasowskich: Lipskiego, Komorowskiego, Uchańskiego, Wężyka, Tarnowskiego.

Klasycystyczny ratusz w Starym Rynku wzniesiono w latach 1825-28 według projektu Bonifacego Witkowskiego

Trójkątny Rynek w Łowiczu – Nowy Rynek miasta, w nietypowym kształcie

Stary Rynek – historyczny główny plac miasta z Ratuszem, Katedrą i bud. Muzeum;

Gmach pomisjonarski – monumentalna barokowa budowla z początku XVIII wieku, zbudowana według projektu Tylmana z Gameren na planie pięcioboku, z dziedzińcem w środku, odbudowana po 1948 roku po zniszczeniach wojennych, obecnie mieści się tu Muzeum

Kościół oo. Pijarów pobudowany na przełomie XVII i XVIII w., o wystroju barokowym z licznymi ołtarzami i rzeźbami Plerscha i monumentalnej rokokowej fasadzie.

Kościół p.w. św. Leonarda. Późnorenesansowa budowla, obecnie kościół akademicki. Pierwotny, drewniany budynek kościoła spłonął w 1635 r. i został odbudowany z fundacji A. K. Cebrowskiego.

Kościół mariawitów – neogotycki kościół z 1910 roku, przed kościołem figura MB.

Zespół romantyczny gen. Klickiego. W jego skład wchodzi baszta, dworek, kaplica i domek dozorcy. Projektantem neogotyckich budowli był Karol Krauze. Pułk gen. Klickiego stacjonował stale w Łowiczu i tu zamieszkał jego dowódca. Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Klickim.

Folwark Blich – dzisiaj teren częściowo należący do Szkoły Rolniczej, stajnia i drewniana alkierzówka z ok. 1925r. – dzisiaj ruina.

Wszystkie zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic TZ-100

Rezerwat Wyspy Zawadowskie

Na południe od Warszawy, częściowo w granicach administracyjnych miasta, zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody – Wyspy Świderskie i Wyspy Zawadowskie.
Rezerwat Wyspy Świderskie obejmuje obszar w okolicy ujścia rzeki Świder do Wisły. Przechodzi on bez wyraźniej granicy w terenie w kolejny rezerwat – Wyspy Zawadowskie. Oba powstały w 1998 roku w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków występujących na obszarze rzeki Wisły”. Na terenie tego rezerwatu położone są liczne wyspy i utworzone ze starorzecza łachy i jeziorka.

Wszystkie zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic TZ-20

Rezerwat Wyspy Świderskie

Rezerwat „Wyspy Świderskie” utworzono w roku 1998, na ok. sześciokilometrowym odcinku Wisły (572,28 ha), między wsią Kopyty a osiedlem Świdry Małe (część Józefowa). Jest jednym z trzech rezerwatów (od południa: „Łachy Brzeskie”, „Wyspy Świderskie” i „Wyspy Zawadowskie”) utworzonych w tym samym czasie dla ochrony Doliny Wisły powyżej Warszawy. Rezerwat obejmuje wody Wisły, okolicę ujścia rzeki Świder do Wisły, wyspy, łachy piaszczyste i częściowo brzegi rzeki. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych stanowisk lęgowych i żerowisk licznych ptaków wodnych, w tym chronionych i ginących gatunków występujących w dolinie środkowej Wisły. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 163 gatunków roślin i 175 gatunków kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków.

Wszystkie zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic GX-1

Galeria

Pułtusk

Pułtusk – nazywany jest Wenecją Mazowsza, położony jest na wyspie otoczonej odnogami Narwi, połączonej z lądem licznymi mostami.

Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią. Powstał w IX – X wieku na miejscu dawnego grodu i był trzecim, po Warszawie i Płocku, miastem na Mazowszu, który posiadał murowane fortyfikacje. Rozwój Pułtuska przypadał na XIV – XVI wiek, głównie za sprawą handlu zbożem. W XVII w. miasto podupadło w wyniku wojen szwedzkich, pożarów i powodzi. W 1806 r. pod miastem stoczona była krwawa bitwa, pomiędzy wojskami cesarza Napoleona a Rosjanami. W tych latach stacjonował w Pułtusku przy rynku sam Cesarz Napoleon. Bitwę pod Pułtuskiem upamiętniono na Łuku Triumfalnym w Paryżu.

Zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic LX-7

Galeria

Rezerwat Rzeki Świder

Przedstawiamy galerię fotografii krajobrazowej, fotografie te zostały wykonane w Rezerwacie Rzeki Świder w Józefowie i Świdrze koło Otwocka.
Prezentuję zdjęcia z zastosowaniem odpowiednich filtrów dostępnych w Panasonic LX7. Wszystkie fotografie wykonano aparatem #Panasonic LX-7.

 

 

(więcej…)

Galeria

Warszawskie krajobrazy

Galeria fotografii krajobrazowej z Warszawy i jej okolic.
Większość zdjęć została wykonana w Warszawskich parkach (Natolin, Łazienki, Kępa Potocka, Bródno, Park Skaryszewski i in.), lasach (Anińskie, Otwockie, Piaseczyńskie), rezerwatach przyrody (Puszcza Kampinowska, Kępa Zawadowska, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Rezerwat Wysp Zawadowskich i Świderskich, Rezerwat Natura 2000) czy tzw. Nadwiślu (Siekierki, Kępa Zawadowska).
Prezentowane zdjęcia wykonane były aparatem cyfrowym #Panasonic serii LX z zastosowaniem odpowiednich filtrów np. ND i filtrów tematycznych.
Galeria

Ojcowizna

Moje rodzinne strony – wsie mazowieckie Ostaszewo, Begno i Garnowo w powiecie pułtuskim, należące do par. Szyszki i Gołymin. Tutaj w połowie XIXw. osiedlili się Jankowscy. Do dzisiaj żyją tu moi krewni.

Zdjęcia wykonałem aparatem cyfrowym #Panasonic LX-7

Galeria

Mazowiecki Park Krajobrazowy